Rozdiely v daňových politikách

American
Enterprise Institute publikoval
štúdiu
, v ktorej sa venuje daňovej politike Spojených štátov
amerických. Tá sa od daňových politík ostatných krajín OECD zásadne líši vo
viacerých aspektoch.

Rozdiely v daňových politikách

Väčšina krajín postupne v čase zvyšuje podiel dane
z pridanej hodnoty na celkových daňových príjmoch. Vďaka tomuto postupu si
mnohé krajiny mohli v porovnaní s USA dovoliť znižovať dane
z príjmu.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a dane z obratu (napríklad
americké sales taxes) sú rôznymi formami nepriamych spotrebných daní. Spotrebná
daň je daň uvaľovaná na spotrebu tovarov a služieb. Daň z obratu sa
zvyčajne vzťahuje len na konečný predaj spotrebiteľovi.

DPH získava v porovnaní s daňou z predaja na
popularite po celom svete. Vzťahuje sa na takmer všetky komerčné aktivity,
ktoré zahŕňajú výrobu a distribúciu tovarov a služieb,
s výnimkou napríklad zdravotníctva či poštových služieb. DPH je
v mnohých krajinách kľúčovým daňovým príjmom. Napríklad v Indii, kde
vysoká nezamestnanosť a nízky príjem per capita znižujú výber na ostatných
daniach. Ako uvádzajú autori, opozícia voči presunu váhy zdaňovania na DPH
argumentuje tým, že lokálne autority (u nás napríklad samosprávy) strácajú
autonómiu kvôli redukcii ich príjmov, ktoré tvorí aj podiel z dane
z príjmu. Vyšší podiel DPH na celkových daňových príjmoch tak vedie
k centralizácii moci.

Celosvetový trend je nahradzovanie tradičných daní z obratu
daňami z pridanej hodnoty, k čomu iste prispieva aj širší základ pre
túto daň a praktická nemožnosť vyhnúť sa takejto dani. Argumentom za
nepriame dane je aj očakávanie, že budú menej deformovať ekonomickú štruktúru a motiváciu
produkovať hodnoty. Spojené štáty sú jednou z mála krajín, ktoré si
zachovávajú daň z obratu (nemajú DPH). Väčšina krajín OECD i krajín
ostatného sveta postupne konverguje k DPH na úrovni okolo 20%. Najvyššie
dane z pridanej hodnoty majú škandinávske krajiny, Dánsko, Švédsko
a Nórsko na úrovni 25%. Americká daň z predaja zostáva nezmenená na
úrovni 5%.

Nasledujúci graf ukazuje presun váhy spotrebných daní
v čase:

Ďalší graf ukazuje podiel spotrebných daní na hrubom domácom
produkte.

Spojené štáty majú jednu z najvyšších sadzieb daní
právnických osôb na svete. Nasledujúci graf ilustruje sadzbu hraničného zdanenia
najvyšších príjmov právnických osôb. Práve zvýšený podiel spotrebných daní na
celkových daniach, ako bolo ukázané vyššie, umožnilo ostatným krajinám
korporátne dane znižovať.

Nasledujúci graf ukazuje najvyššie sadzby dane z príjmu
fyzických osôb kombinované so spotrebnými daňami, kde Spojené štáty
z dôvodov politiky nízkej dane z príjmu fyzických osôb a nízkych
spotrebných daní patria medzi krajiny s najnižším zaťažením.

Čo je zo štúdie zaujímavé z pohľadu Slovenska je sadzba
hraničného zdanenia najvyšších príjmov fyzických osôb, ktorú má Slovensko
najnižšiu spomedzi všetkých krajín OECD a to ako čisté zdanenie príjmov,
tak aj zdanenie príjmov kombinované so spotrebnými daňami.

Ako vidíme z grafu, Spojené štáty zdaňujú príjmy
fyzických osôb vyššími sadzbami ako Slovensko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards