Cenné papiere štátov PIIGS v portfóliách finančných inštitúcií

Dlhopisy krajín PIIGS
v súčasnosti zažívajú turbulentné obdobie a ich prípadné nesplácanie
by sa bezpochyby negatívne dotklo držiteľov týchto cenných papierov.

Cenné papiere štátov PIIGS v portfóliách finančných inštitúcií

Podľa zverejnených údajov NBS v prvom
polroku roka 2010 vzrástol objem držaných dlhových cenných papierov emitovaných
Gréckom, Maďarskom, Španielskom, Portugalskom, Írskom a Talianskom v slovenskom
bankovom sektore o 0,8 mld. € na úroveň 1,3 mld. €, čo predstavuje
približne 2 %-ný podiel na celkových aktívach bankového sektora.

Percentuálny podiel dlhových cenných papierov týchto krajín
na celkových aktívach fondov DSS je štvornásobne vyšší ako v bankovom
sektore a dosahuje úroveň 8,6 %. Najvýznamnejší 4,5 %-ný podiel spomedzi
týchto krajín majú dlhové cenné papiere emitované Portugalskom. Práve
Portugalsko čelí v súčasnosti podľa neoficiálnych
informácií
tlaku Nemecka, Francúzska a niektorých ďalších štátov
Eurozóny, aby požiadalo o finančnú pomoc z EÚ a MMF.  

Tabuľka č. 1: Podiel investícií do dlhových cenných papierov
vybraných krajín na celkových aktívach v %

Zdroj:
NBS

-Hodnoty
sú v percentách a vyjadrujú podiel dlhových cenných emitovaných
príslušným štátom alebo inštitúciami so sídlom v tomto štáte na celkových
aktívach, resp. NAV ( Net asset value)

-Prázdne bunky v tabuľke znamenajú, že príslušné hodnoty sú
nulové alebo zanedbateľné.

Jedna z možných odpovedí na
otázku, prečo rozhodujúci „hráči“ v EÚ dotlačili Írsko k prijatiu
finančnej pomoci z Eurozóny a MMF a dnes podobný tlak zažíva
Portugalsko, sa môže skrývať práve v nasledujúcom grafe.

Graf: Objem dlhových cenných papierov emitovaných vybranými
krajinami držanými bankovým sektorom Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Talianska.

Zdroj: http://www.zerohedge.com/article/global-album-sovereign-insolvency

Ypsilonová
os predstavuje podiel objemu držaných dlhových cenných papierov k HDP veriteľskej
krajiny.

Bankový sektor Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska
a Talianska drží grécke dlhové cenné papiere v celkovej výške 83,3 mld.
€, v prípade Írska je to až 260,2 mld. €. Voči Portugalsku má pohľadávky
vo výške 80,33 mld. €, no neslávnym víťazom tejto „dlhovej súťaže“ sa
s prehľadom stalo Španielsko so záväzkami voči uvedeným bankovým sektorom v celkovom
objeme 365,32 mld. €.

V prípade neschopnosti štátov PIGS (bez Talianska) splácať svoje
záväzky, by sa bankové systémy v krajinách ekonomických lídrov EÚ pravdepodobne
dostali do veľkých problémov. Preto niet divu, že sa ich politickí lídri snažia
všetkými možnými spôsobmi eliminovať toto riziko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards