Za hranicou učebníc: Prečo potrebujeme ekonomické vzdelávanie

Ekonomické a finančné zručnosti sú dennodenne aplikované a predsa sa im v školstve nevenuje dostatočná pozornosť.

Za hranicou učebníc: Prečo potrebujeme ekonomické vzdelávanie

V dnešnej dobe, kedy sa svet neustále mení a ekonomické otázky zohrávajú kľúčovú rolu v našich životoch, je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby sa žiaci základných škôl učili ekonómii a finančnej gramotnosti. Tieto oblasti vedomostí im poskytujú základné stavebné kamene pre pochopenie fungovania sveta okolo nich, umožňujú im prijímať informované rozhodnutia a pripravujú ich na budúce výzvy. Napriek ich zjavnej dôležitosti sa tieto témy v súčasnom vzdelávacom systéme na Slovensku často buď prehliadajú, alebo sa im nevenuje dostatočná pozornosť. Predstava, že žiaci na druhom stupni základných škôl majú týždenne vyčlenených až 23 hodín na slovenský jazyk alebo 19 hodín na matematiku, zatiaľ čo ekonómia sa nachádza len ako periférny tematický celok v rámci občianskej náuky, vyvoláva otázky o prioritách v našom školstve.

2. ročník Ekonomickej olympiády pre základné školy, žiaci 9.A zo ZŠ s MŠ Pohorelá s diplomami za účasť.

Písmená a čísla nestačia

Napríklad memorovanie vnútornej stavby tela obrúčkavcov, určenie príslovkového určenia vo vete "Deti behali rýchlo po ihrisku." či poznanie reakcie uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou patrí podľa štátneho vzdelávacieho programu medzi základ toho, čo by ste mali vedieť po ukončení základnej školy. Hoci pochopenie fundamentov biológie, slovenského jazyka, či chémie je nepochybne dôležité pre všeobecné vzdelanie, môžeme sa pýtať, koľkokrát v praktickom živote žiak uplatní tieto špecifické znalosti v porovnaní s potrebou rozumieť, ako funguje úročenie bankových vkladov či fixácia hypotéky, ako správne nakladať s osobnými financiami a diverzifikovať riziko, alebo ako hospodárske cykly ovplyvňujú náš každodenný život.

Pomôcť v tejto oblasti môže súťaž ako Ekonomická olympiáda. Túto iniciatívu organizuje INESS už od roku 2017, odvtedy sa na nej zúčastnilo vyše 66 000 žiakov a študentov a je viac ako len akademickou súťažou. Je platformou pre stimuláciu záujmu o ekonómiu a finančnú gramotnosť medzi mladými ľuďmi. Ponúka študentom príležitosť nielen prehĺbiť si svoje vedomosti, ale aj prepojiť teóriu s praktickými situáciami, čo vytvára pevný základ pre ich budúce či už finančné alebo spoločenské rozhodovanie (napr. kritickým vyhodnocovaním politických sľubov).

Vyzbrojení vedomosťami

Druhý ročník Ekonomickej olympiády pre základné školy, do ktorej sa zapojilo viac ako 6000 žiakov z 214 škôl z celého Slovenska, nám priniesol jedinečný pohľad na ekonomické vedomosti a schopnosti dnešnej mládeže. Krátka analýza výsledkov účastníkov ilustruje výraznú potrebu posilniť ekonomické vzdelávanie, keďže deti majú najväčšiu kapacitu sa učiť novým veciam a mladosť je obdobie života, kedy si vytvárame svoje finančné návyky.

Len 9 % súťažiacich dosiahlo úspešnosť z testu viac ako 68 %. Pri bližšom pohľade na výsledky zistíme, že z celkového počtu 262 otázok (súťažiaci dostane 25 náhodne generovaných otázok, kde je vždy správna iba jedna odpoveď) dosiahli žiaci úspešnosť nad 75 % len pri 14 otázkach, zatiaľ čo pri 65 otázkach bola úspešnosť menej ako 25 %. Viac zaujímavých štatistík z testovania v Ekonomickej olympiáde na základných školách, ako aj zoznam najúspešnejších škôl nájdete v infografike tu:

Pozrime sa najskôr na otázky, pri ktorých dosiahli žiaci úspešnosť vyššiu ako 75 %. Tento vysoký úspech bol typický pre otázky s okamžite zrejmými odpoveďami alebo pre informácie, ktoré sú často predmetom memorovania počas výučby.

 

Ceny a spotrebitelia

1. Nákup potravín v slovenskom supermarkete bežne nezaplatíte:

a)     kreditnou kartou

b)     debetnou kartou

c)      mincami

d)     zlatými pamätnými mincami

e)     bankovkami

Na túto otázku správne odpovedalo 86 % zúčastnených. Napriek tomu, že odpoveď je pomerne jasná, z celkového počtu opýtaných odpovedalo 410 súťažiacich nesprávne.

 

Učíme sa naspamäť

2. Slovenská republika vstúpila do európskej únie v roku:

a)     1989

b)     1993

c)      1999

d)     2004

e)     SR nie je členom EÚ

Otázky na všeobecný prehľad, ktoré nevyžadujú samostatné uvažovanie ale len znalosť faktov, patria vo výsledkoch k otázkam s najvyššou úspešnosťou.

 

 

Verejné financie

3. Najväčšiu časť príjmov štátneho rozpočtu v SR predstavuje

a)     tlačenie peňazí

b)     ťažba

c)      dane

d)     pokuty

e)     úroky z omeškania

Teší nás, že drvivá väčšina žiakov vie, že najväčšiu časť príjmov do štátneho rozpočtu tvoria práve dane. Tento fakt naznačuje ich základnú znalosť o financovaní verejných výdavkov. Komplexnejší pohľad na verejné financie, koľko štát vyberá a míňa a ako sa tieto veličiny menia v čase ponúka portál Cena štátu.

 

Osobné financie

4. Ktorý úver je pre klienta (dlžníka) ekonomicky najvýhodnejší:

a)     s úrokovou sadzbou 2,3 % p.a.

b)     s úrokovou sadzbou 2,5 % p.a.

c)      s úrokovou sadzbou 1,8 % p.a.

d)     s úrokovou sadzbou 4,3 % p.a.

e)     všetky sú rovnako výhodné

Porozumenie konceptu úroku a úročenia umožňuje jednotlivcom plánovať svoje úspory, investície a pôžičky s ohľadom na rast ich hodnoty alebo na náklady spojené s dlhom. Na túto otázku správne odpovedalo len 24 % súťažiacich.

 

Likvi – čo? Likvidita

5. Čo je likvidita:

a)     stálosť finančného aktíva, z lat. slova „illiquid“

b)     výška odmeny za poskytnuté investičné rady

c)      garantované zhodnotenie investičného produktu

d)     rýchlosť premeny aktíva na peňažné prostriedky

e)     riziko nesplatenia pohľadávky

 

6. Ktorý z nižšie uvedených produktov má najvyššiu likviditu:

a)     bežný účet

b)     termínovaný vklad na dva roky

c)      stavebné sporenie

d)     doplnkové dôchodkové sporenie

e)     rizikové životné poistenie

Jedným z kľúčových faktorov v hospodárskej a finančnej analýze, ako aj v riadení osobných financií a podnikateľských operácií, je likvidita. Pre jednotlivca znamená toto porozumenie schopnosť zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na krátkodobé výdavky a neočakávané udalosti, čím sa minimalizuje riziko finančných problémov. Pre podnikateľa je dôležité mať dostatočnú likviditu na zabezpečenie plynulého chodu podniku a splnenie krátkodobých záväzkov. Až 80% žiakov nevedelo správne odpovedať na otázky o likvidite.  

 

Pochopenie ekonomických ukazovateľov

7. Keď si uložíte v banke peniaze s 2 % úrokom za rok a za rovnaké obdobie vzrastú ceny o 3 %, potom je reálna úroková miera:

a)     0

b)     0,01

c)      0,03

d)     -0,01

e)     0,02

Ako zistíte, či hodnota vašich úspor v čase porastie alebo klesne? Reálna úroková miera zohľadňuje infláciu alebo defláciu, čo je kľúčové pri posúdení skutočnej kúpnej sily finančných prostriedkov. Poznanie reálnej úrokovej miery umožňuje jednotlivcom, investorom a podnikom presnejšie posúdiť výnosy z investícií alebo náklady na pôžičky v kontexte aktuálnej cenovej hladiny. Iba 20 % žiakov vedelo vypočítať reálnu úrokovú mieru z príkladu.

 

8. Uvažujme, že hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2021 dosahoval 200, v roku 2022 dosahoval 198. Tempo rastu (percentuálna zmena) HDP medzi týmito rokmi bola:

a)     -0,01

b)     -0,02

c)      0,98

d)     0,99

e)     1,98

Výpočty tempa rastu HDP patrili medzi najmenej úspešné otázky v Ekonomickej olympiáde. Správne vedelo tento príklad vyrátať menej ako 10 % účastníkov.

 

Otvárame dvere ekonómie

Ako vidíme ekonomické a finančné zručnosti sú dennodenne aplikované a majú priamy vplyv na našu schopnosť riadiť osobné financie, plánovať budúcnosť a pochopiť zložité ekonomické procesy, ktoré ovplyvňujú našu spoločnosť a svet. Preto by začlenenie ekonómie a finančnej gramotnosti do vzdelávacieho systému nemalo byť len doplnkom, ale základným pilierom vzdelávania.

Uvedomujeme si, že nie je možné, ani žiaduce, neustále pridávať nové predmety do už tak nabitých školských rozvrhov. Skôr by sme mali hľadať spôsoby, ako môžeme existujúce predmety odoberať alebo spájať, aby sme vytvorili multidisciplinárne prístupy k učeniu, ktoré sú viac v súlade s realitou života a potrebami žiakov. Výskum ukazuje, že takéto postupy môžu výrazne zlepšiť pochopenie študentov a ich schopnosť uplatňovať vedomosti v praxi.

Ekonomická olympiáda tak môže slúžiť ako most, ktorý približuje ekonomické vzdelávanie študentom zábavným a interaktívnym spôsobom. Ponúka im platformu, kde môžu aplikovať teoretické vedomosti v praxi, čím sa posilňuje ich záujem o ekonómiu a finančnú gramotnosť. V dlhodobom horizonte môže mať takéto vzdelávanie pozitívny vplyv nielen na individuálne finančné rozhodnutia študentov, ale aj na ekonomickú prosperitu a stabilitu celej spoločnosti.

Súťažechtivým čitateľom vrelo odporúčame web Ekonkvíz, kde si nielen otestujete svoje ekonomické vedomosti, ale môžete vyhrať aj zaujímavé vecné ceny.

Správne odpovede k testovým otázkam:

1D, 2D, 3C, 4C, 5D, 6A, 7D, 8A

Nezabúdame ani na tých, ktorí si toho veľa zo základnej školy nepamätajú:

Telo obrúčkavcov je článkované (segmentované). V jednotlivých telesných článkoch sa stavba opakuje a sú teda rovnorodé - metamérne článkovanie. Medzi ektodermou a endodermou je druhotná telová dutina coelom, v ktorej sú uložené orgány.

Príslovkové určenie vo vete "Deti behali rýchlo po ihrisku." je "rýchlo", pretože bližšie charakterizuje spôsob, ako deti behali. V tomto prípade vyjadruje spôsob pohybu detí, čo je jedným z možných významov príslovkového určenia.

Reakciou uhličitanu vápenatého CaCO3 a kyseliny chlorovodíkovej HCl vzniká oxid uhličitý CO2, chlorid vápenatý CaCl2 a voda H2O.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards